Siercza gmina Wieliczka działka budowlana 11 arów.Ogólne informacje

ID: #6
Cena: 180.000 zł
Typ: Działki
Rodzaj umowy: Sprzedaż
Lokalizacja: Siercza gmina Wieliczka
Powierzchnia działki: 1102m2
Typ działki: budowlana
Szerokość działki: 22m
Długość działki: 55m
Forma własności: kw
Droga dojazdowa: asfaltowa gminna
Prąd: sieć
Siła: sieć
Gaz: 200m
Woda: sieć

Siercza gmina Wieliczka

Działka budowlana o powierzchni 11 arów, wymiary 22 m szeroka, 55m długa, przy drodze asfaltowej gminnej, położona na pagórku, dyspozycja południowa w planie zagospodarowania jako 94 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w działce prąd, woda. Możliwość powiększenia powierzchni sprzedaży do ok. 70 arów, wszystkie działki budowlane wzdłuż drogi. Okolica Kirkutu, nie ma w tej okolicy osuwisk, wjazd drogą asfaltową przy Sądzie, 500m do przystanku MPK.

Cena: 190 000zł do negocjacji

https://youtu.be/_zTBhTH3COQ

Oferta na zasadzie wyłączności, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66§1 Kodeksu Cywilnego.

Jesteśmy Kancelarią Prawną świadczącą szerokie usługi prawne, zapewniamy optymalne koszty Notarialne.

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu.

Uchwała Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”

„94 MN – Podstawowym przeznaczeniem terenów MN.1 jest:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zabudowa zagrodowa, z możliwością wydzielenia lokalu, o którym mowa w pkt.1;

3) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej i funkcjonalnie z nią związane, w tym: a) budynki garażowe i gospodarcze, b) budynki inwentarskie (w ramach zabudowy zagrodowej), c) zieleń przy obiektach, d) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe zgodnie z §15 pkt 5, e) obiekty małej architektury, f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: 1) zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce; 2) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 lit. f); 3) urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

4. Określa się zakres usług zgodnie z §6 ust. 1 pkt 10 z zachowaniem warunku, aby uciążliwość wynikająca z działalności obiektów i urządzeń usługowych, nie wykraczała poza granice terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, a emisje nie powodowały przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów: 1) łączna powierzchnia obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania; ograniczenie to nie dotyczy zabudowy usługowej zlokalizowanej na odrębnej działce – w takich przypadkach wskaźnik powierzchni zainwestowania – stosuje się jak dla przeznaczenia podstawowego; 2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 30%; 3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż 70%;”

Informacje dodatkowe

  • na wyłączność
  • prąd
  • woda sieć

Mapa