Siercza gmina Wieliczka działka budowlana 11 arów.Ogólne informacje

ID: #6
Cena: 180.000 zł
Typ: Działki
Rodzaj umowy: Sprzedaż
Lokalizacja: Siercza gmina Wieliczka
Powierzchnia działki: 1102m2
Typ działki: budowlana
Szerokość działki: 22m
Długość działki: 55m
Forma własności: kw
Droga dojazdowa: asfaltowa gminna
Prąd: sieć
Siła: sieć
Gaz: 200m
Woda: sieć

Siercza gmina Wieliczka

Działka budowlana o powierzchni 11 arów, wymiary 22 m szeroka, 55m długa, przy drodze asfaltowej gminnej, położona na pagórku, dyspozycja południowa w planie zagospodarowania jako 94 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w działce prąd, woda. Możliwość powiększenia powierzchni sprzedaży do ok. 70 arów, wszystkie działki budowlane wzdłuż drogi. Wjazd drogą asfaltową przy Sądzie, 700m do przystanku MPK.

Działka posiada warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  dla domu jednorodzinnego, ważne do dnia 8 lipca 2019r. opłata za przyłączenie wynosi 607,63zł z istniejącego słupa na działce.

Warunki techniczne na doprowadzenie wody z Zakładu Gospodarki Komunalnej dla działki położonej w Sierczy o pow. 11 arów. nr działki 69/2 z dnia 18 kwietnia 2019r.

Przewód wodociągowy do nowo realizowanego budynku zaprojektują w nawiązaniu  do rurociągu wody pitnej o przekroju 110PE znajdującego się w przedmiotowej dz. nr 69/2 lub w drodze dz. nr 4/11 za pisemną zgodą jej właściciela lub współwłaścicieli na wejście w teren i jego przyszłą eksploatację.

Zakład nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej w rozpatrywanym terenie.

Jesteśmy w trakcie uzyskiwania warunków przyłączy i wjazdu co przyspieszy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

https://youtu.be/_zTBhTH3COQ

Oferta na zasadzie wyłączności, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66§1 Kodeksu Cywilnego.

Jesteśmy Kancelarią Prawną świadczącą szerokie usługi prawne, zapewniamy optymalne koszty Notarialne.

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu.

Uchwała Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „B”

„94 MN – Podstawowym przeznaczeniem terenów MN.1 jest:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zabudowa zagrodowa, z możliwością wydzielenia lokalu, o którym mowa w pkt.1;

3) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej i funkcjonalnie z nią związane, w tym: a) budynki garażowe i gospodarcze, b) budynki inwentarskie (w ramach zabudowy zagrodowej), c) zieleń przy obiektach, d) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe zgodnie z §15 pkt 5, e) obiekty małej architektury, f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: 1) zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce; 2) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 lit. f); 3) urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

4. Określa się zakres usług zgodnie z §6 ust. 1 pkt 10 z zachowaniem warunku, aby uciążliwość wynikająca z działalności obiektów i urządzeń usługowych, nie wykraczała poza granice terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, a emisje nie powodowały przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów: 1) łączna powierzchnia obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania; ograniczenie to nie dotyczy zabudowy usługowej zlokalizowanej na odrębnej działce – w takich przypadkach wskaźnik powierzchni zainwestowania – stosuje się jak dla przeznaczenia podstawowego; 2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 30%; 3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż 70%;”

Informacje dodatkowe

  • na wyłączność
  • prąd
  • woda sieć

Mapa