Gorzków gmina Wieliczka 15 arowa działka budowlana, jednorodzinna .Ogólne informacje

ID: ##32
Cena: 120.000 zł
Typ: Działki
Rodzaj umowy: Sprzedaż
Lokalizacja: Gorzków
Powierzchnia działki: 1500m2
Typ działki: budowlana
Szerokość działki: 30m
Długość działki: 50m
Forma własności: kw
Droga dojazdowa: przy drodze asfaltowej

Gorzków gmina Wieliczka 15 arowa działka budowlana, jednorodzinna .

Sprzedamy działkę budowlaną w Gorzkowie gmina Wieliczka o powierzchni 15 arów.

 

 Wymiary ok. 50/30 m, nr działki ewidencyjnej 48/4, działka płaska. Woda, prąd, gaz na działkach sąsiednich, działka posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. W planie zagospodarowania opisana jako (401 MN). Okoliczna zabudowa starsze domy jednorodzinne, wolnostojące. Tereny otwarte.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66§1 Kodeksu Cywilnego.
Jesteśmy Kancelarią Prawną świadczącą szerokie usługi prawne, zapewniamy optymalne koszty Notarialne.
Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu.

 

Uchwała Nr XXVI/314/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar „C” Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar C BRK S.A. 2016

„26 § 24 1. Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ (1MN – 10MN, 13MN – 235MN, 237MN – 258MN, 260MN – 365MN, 367MN – 452MN ).

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów MN jest: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca i bliźniacza, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zabudowa zagrodowa, z możliwością wydzielenia lokalu, o którym mowa w pkt.1 oraz prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego; 3) zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej i funkcjonalnie z nią związane, w tym: a) budynki garażowe i gospodarcze, b) budynki inwentarskie (w ramach zabudowy zagrodowej), c) zieleń przy obiektach, d) niewydzielone na rysunku planu drogi, dojazdy, dojścia do budynków, miejsca postojowe, zgodnie z §15 ust.1 pkt 6 – 10, e) obiekty małej architektury, f) ogrodzenia, przyłącza i urządzenia instalacyjne do budynków, urządzenia służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: a) zabudowy usługowej wolnostojącej, zlokalizowanej na działce z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce; b) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 lit. f), c) urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

4. Określa się zakres usług zgodnie z §6 ust. 1 pkt 10, z zachowaniem warunku, aby uciążliwość wynikająca z działalności obiektów i urządzeń usługowych, nie wykraczała poza granice terenu, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, a emisje nie powodowały przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów:

1) łączna powierzchnia obiektów i urządzeń z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego nie może przekroczyć 40% wyznaczonego wskaźnika dopuszczalnej powierzchni zainwestowania; ograniczenie to nie dotyczy zabudowy usługowej zlokalizowanej na odrębnej działce – w takich przypadkach wskaźnik powierzchni zainwestowania – stosuje się jak dla przeznaczenia podstawowego;

2) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 30%;

3) wskaźnik terenu biologicznie czynnego, nie może być niższy niż 70%;

4) powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1000 m²,

5) szerokość frontu nowo wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 18m;

6) dopuszcza się podział istniejących działek o parametrach mniejszych niż ustalone w pkt 4 i 5, jeżeli taki podział ma na celu powiększenie sąsiednich działek;

7) wysokość zabudowy nie może przekraczać: a) 11 m dla budynków mieszkaniowych, usługowych i inwentarskich, b) 5 m dla budynków garażowych i gospodarczych; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar C BRK S.A. 2016 27

8) w przypadku budynków istniejących, których wysokość przekracza wielkości wskazane w pkt 7, ich nadbudowa i rozbudowa nie może powodować zwiększenia istniejących wysokości;

9) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków usługowych należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚, z zastrzeżeniem stosowania jednolitej geometrii dachów dla zabudowy bliźniaczej oraz w przypadku realizowania zespołu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej;

10) dla budynków garażowych, gospodarczych i inwentarskich należy stosować dachy dwuspadowe i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 35˚ do 45˚, z dopuszczeniem dachów o spadkach poniżej 35° oraz o innej formie i kształcie dachu, dostosowanej do specyfiki i funkcji obiektu;

11) jako pokrycie dachu należy stosować dachówkę lub materiały imitujące dachówkę, o kolorystyce ciemnej, z zastrzeżeniem pkt 16;

12) dopuszcza się stosowanie innego pokrycia w przypadku pokrycia budynku dachem o spadkach poniżej 35°;

13) kolorystykę elewacji należy stosować w barwach jasnych, stonowanych;

14) wyklucza się stosowanie materiałów elewacyjnych niskostandardowych typu sidding;

15) dla terenów MN położonych w obrębie osuwiska aktywnego, okresowo – aktywnego, nieaktywnego oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – obowiązują zapisy zawarte w §14 pkt 2 lit. a, b, c, d, e oraz w §25 ust. 3 pkt 1 i 2.

16) jako pokrycie dachu, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 141MN i 142MN, należy stosować dachówkę ceramiczną;

17) zabudowa w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 141MN i 142MN, powinna zachować charakter tradycyjny.

6. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów MN należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II.”

Mapa