Działka na wzgórzu na obrzeżach miasta, Siercza 14 arów budowlana.Ogólne informacje

ID: #24
Cena: 210.000 zł
Typ: Działki
Rodzaj umowy: Sprzedaż
Lokalizacja: Siercza gmina Wieliczka
Powierzchnia działki: 1400m2
Typ działki: budowlana
Szerokość działki: 16m
Długość działki: 100m
Forma własności: kw
Droga dojazdowa: gminna, asfaltowa
Prąd: w działce
Siła: w działce
Gaz: w sąsiedniej działce
Woda: w działce

Działka na wzgórzu na obrzeżach miasta, Siercza 14 arów budowlana.

Do sprzedania Działka budowlana (60 MNO) o pow. 14 arów, wymiary 16m szerokości, długość 100m. Przy drodze asfaltowej gminnej, z bezpośrednim wjazdem. W działce woda, prąd, gaz w działce sąsiedniej. Okolica pomiędzy Pawlikowicami a Koźmicami Wielkimi, nr działki 375. Okoliczna zabudowa domów jednorodzinnych.

Oferta na zasadzie wyłączności, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66§1 Kodeksu Cywilnego.

Jesteśmy Kancelarią Prawną świadczącą szerokie usługi prawne, zapewniamy optymalne koszty Notarialne.

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu.

 

§ 27
1.Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z
OGRANICZONYM ROZWOJEM (1MNO – 98MNO, 100MNO -106MNO, 108MNO,
109MNO, 112MNO – 153MNO), położone na terenach osuwisk wykazanych w
dokumentacji, o której mowa w §14 ust. 1 pkt 1, z podstawowym przeznaczeniem pod
utrzymanie funkcji mieszkaniowej, na warunkach określonych w ust. 2 i ust.3.
2.Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji nowych obiektów i
urządzeń:
BRK S.A. 2016
34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar B
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej (z wykluczeniem zabudowy
bliźniaczej i szeregowej) pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w ust.
3 pkt 1;
2) zabudowy usługowej wbudowanej w budynek mieszkalny lub wolnostojącej na działce
z budynkiem mieszkalnym lub na odrębnej działce, pod warunkiem spełnienia
wymogów, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
3) budynków garażowych i gospodarczych, pod warunkiem spełnienia wymogów, o
których mowa w ust. 3 pkt 1;
4) obiektów małej architektury;
5) niewydzielonych na rysunku planu dojazdów, dojść do budynków i miejsc postojowych
zgodnie z §15 pkt 5;
6) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą i zagospodarowaniem terenu.
3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) lokalizacja nowych budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i garażowych
w terenach osuwisk jest dopuszczona wyłącznie pod warunkiem wykonania
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej potwierdzającej, że projektowana inwestycja
nie naruszy zaburzenia równowagi gruntu i nie spowoduje uaktywnienia się osuwiska
oraz że dokumentacja ta określi zalecenia dotyczące zabezpieczeń dla projektowanych
budynków;
2) dla budynków istniejących w terenach osuwisk aktywnych, okresowo aktywnych i
nieaktywnych ustala się:
a) możliwość ich utrzymania, z zaleceniem wykonania dokumentacji geologicznoinżynierskiej,
która określi potrzebę wykonania zabezpieczeń,
b) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i przebudowę przy spełnieniu warunków, o
których mowa w pkt. 1;
3) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie może przekroczyć 30%;
4) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 70%;
5) w zakresie podziału terenów, wskaźników parkingowych oraz wysokości budynków,
geometrii dachu i kolorystyki obiektów, z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego w
terenach osuwisk nieaktywnych i okresowo aktywnych, obowiązują ustalenia planu jak
dla terenów MN.1, o których mowa w §26.
4. W działaniach inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania poszczególnych terenów
MNO należy również uwzględniać indywidualne warunki i ograniczenia, wynikające
z położenia terenu objętego inwestycją w strefach bądź obszarach o szczególnych
warunkach zagospodarowania, o których mowa w Rozdziale II.

Informacje dodatkowe

  • na wyłączność
  • prąd
  • woda sieć

Mapa